هدفگذارى شما در زندگى بسیار مهم است.

شما باید براى مدت زمان کوتاهى که در اختیارتان قرار داده شده یک هدف جامع انتخاب کنید.

هدفى که تمام ابعاد زندگى شمارا در بر بگیرد.

هدفى که به خاطرش صبح ها با عشق از خواب بیدار شوید. هدفى که به خاطرش سختى هاى زندگى را به جان بخرید و برایش بجنگید.

بدون داشتن چنین هدفى زندگى شما دچار پوچى و روزمرگى مى شود.

هدفى را انتخاب کنید که نفس هایتان را بر اساس رسیدن به آن تنظیم کنید.

در سکوت مطلق وقت بگذارید و آن هدف را که خاص خودتان هست را پیدا کنید…